Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

Práva pacientů

Práva pacientů dle Zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Pacient má právo:

• Na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.

• Na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování

   zdravotních služeb.

• Zvolit si zdravotnické zařízení, které odpovídá jeho potřebám, vyjma zákonem stanovených  

  výjimek.

• Vyžádat si konzultační služby od jiného zdravotnického zařízení/zdravotnického pracovníka,

   vyjma zákonem stanovených výjimek.

• Být seznámen s Vnitřním řádem GARC Kladno s.r.o., který je viditelně umístěný

   ve společných prostorách na každém patře a je pacientům k dispozici.

• Na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce/osoby blízké, nenaruší-li přítomnost těchto   

   osob poskytování zdravotních služeb a je v souladu s Vnitřním řádem GARC Kladno s.r.o.

• Být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně   

   hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady.

• Znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a   

  studentů/stážistů přímo zúčastněných na poskytování zdravotnické péče.

• Odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování péče přímo účastněny, studentů a   

  stážistů.

• Přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav, v souladu s Vnitřním řádem GARC

  Kladno s.r.o. tak, aby neporušoval/a práva ostatních pacientů.

• Přijímat v průběhu hospitalizace duchovní péči a podporu od duchovních církví a  

  náboženských společností registrovaných v ČR způsobem, který nebude porušovat práva 

  ostatních pacientů.

• Na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a

  bezpečí.

• Pokud má pacient smyslové/tělesné postižení a využívá psa se speciálním výcvikem (tj. vodící

  nebo asistenční pes), má pacient právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a

  přítomnost psa u sebe v průběhu hospitalizace v souladu s Vnitřním řádem GARC Kladno s.r.o.

  a způsobem, který nebude porušovat práva ostatních pacientů.

• Má právo dorozumívat se způsobem pro pacienta srozumitelným a dorozumívacími

  prostředky, které si sám/sama zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.


Povinnosti pacientů a jiných osob :

Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:

·  Dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas.

·  Řídit se vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb.

·  Uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem.

·  Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.

·  Nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

·  Tyto povinnosti náleží také zákonnému zástupci pacienta. Zákonný zástupce pacienta je současně povinen vytvořit podmínky pro splnění povinností pacientem.

Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi nebo osoba ze společné domácnosti jsou povinni prokázat svou totožnost občanským průkazem, jestliže o to poskytovatel nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotní služby, požádá.  V případě, že pacient nebo zákonný zástupce pacienta odmítne prokázání totožnosti, může poskytovatel nebo zdravotnický pracovník odmítnout poskytnutí zdravotní služby, nejde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči.

 

Vyřizování stížností