Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

Podpora zdraví a prevence nemoci

Účelem je zvýšení motivace zaměstnanců, pacientů a dalších osob pečovat o své zdraví a následně i kvalitu svého života. GARC s.r.o. v této oblasti poskytuje podporu a zdroje informací. Hlavním cílem je především prevence nemocí a ochrana a podpora zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.

GARC Kladno s.r.o. usiluje o zvýšení zdraví svých pacientů, jejich blízkých a svých zaměstnanců.

Podpora zdraví směřuje ke snížení nebo eliminaci příčin mnoha nemocí. Zatímco prevence nemocí je cíleně zaměřena na jednotlivá onemocnění, podpora zdraví usiluje o dosažení takového stavu organismu a způsobu života, které obecně chápeme jako „zdraví.“ Bezprostředním cílem podpory zdraví je zdravý životní styl. K jeho dosažení je třeba menších či komplexnějších intervencí do dosavadního stylu života


Faktory ovlivňující zdraví


Zdraví ovlivňují v pozitivním i negativním smyslu faktory neboli determinanty.


Základní skupiny determinant zdraví:

    Životní styl (způsob života) – např. životní úroveň, sociální faktory, nezaměstnanost, způsob práce, stres, úroveň vzdělání, způsob stravování, pohybová aktivity, abusus drog či alkoholu, kouření, postoj k vlastnímu zdraví a péče o něj, osobní hygiena, sexuální chování, spotřební chování. Skupina faktorů životního stylu ovlivňuje zdraví celými 50%.

    Životní a pracovní prostředí (ovzduší, voda, půda, hluk, elektromagnetické záření, klimatické podmínky, potravinový řetězec, výrobní technologie, pracovní prostředí, předměty běžného užívání, bydlení, služby, doprava, urbanistika). Faktory životního prostředí ovlivňují zdraví z cca 20 %

     Péče o zdraví a zdravotnictví (rozvoj medicíny a lékařské techniky, zdravotní politika, dostupnost zdravotní péče, zdravotnický systém, úroveň zdravotnictví, organizace financování a řízení zdravotnictví). Efektivita, kvalita a dostupnost zdravotní péče ovlivňuje zdraví cca z 10%.

     Biologický (genetický) základ (vrozené vady, dispozice ke vzniku nemoci, úroveň intelektových schopností, rozdíly ve zdraví mužů a žen…). Genetické faktory ovlivňují zdraví z cca 20%.

Rizika špatného životního stylu


Životní styl představuje z hlediska ovlivnění zdraví jeden z nejvýznamnějších faktorů. Jeho vliv se uplatňuje v celé řadě oblastí života - v rodině, ve škole, na pracovišti, volnočasových aktivitách atd. Na neuspokojivém zdravotním stavu se významně podílela a dosud podílí nevhodná skladba výživy spojená s nízkou pohybovou aktivitou.

Mezi onemocnění, na jejichž vzniku a vývoji se do značné míry podílí životní styl patří:

 • Nadváha a obezita
 • Hypertenze
 • Zvýšená hladina cholesterolu
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Diabetes 2. typu
 • Osteoporóza
 • Deprese a úzkost
 • Nádorová onemocnění

Pro další zlepšování zdraví jsou pozitivní změny životního stylu jedním z nejdůležitějších a nejsložitějších cílů společnosti.

Základem prevence, ale i léčby, kardiovaskulárních i nádorových onemocnění je omezení zdravotních rizik životního stylu, zejména v oblasti výživy, kuřáctví, tělesné aktivity a stresu. Vhodným uplatněním faktorů životního stylu by bylo možno zabránit až 80 % předčasných úmrtí na srdečně-cévní a nádorová onemocnění.

 

Nevhodná výživa


Žádná jiná součást způsobu života nemá v zájmu lidí tak výsadní postavení jako výživa.

V podpoře zdraví i prevenci nemocí má dominantní roli. Výživová doporučení jsou také nedílnou součástí léčby.

 

Zdravotní důsledky nevhodné výživy

 • nadměrný energetický příjem ovlivňuje riziko karcinomu prsu a kolorektálního karcinomu
 • vysoký příjem soli je významným rizikovým faktorem rozvoje hypertenze
 • dlouhodobý vysoký příjem jednoduchých sacharidů vede k obezitě a může ovlivnit vznik diabetu II. typu
 • nízký příjem vlákniny je rizikem pro rozvoj aterosklerózy, diabetu II. typu a karcinomu tlustého střeva
 • nízký příjem vápníku a vitaminu D může ovlivnit vznik osteoporózy
 • nízký příjem jodu ovlivňuje poruchy funkce štítné žlázy

Zásady zdravé výživy

 • Jezte vyváženou pestrou stravu založenou více na potravinách rostlinného původu
 • Udržujte svoji hmotnost a obvod pasu v doporučeném rozmezí (v dospělosti BMI 18,5; obvod pasu u mužů ne více než 94cm, u žen ne více než 80 cm). Pravidelně se věnujte pohybové aktivitě (ochranný účinek má např. 30 minut, lépe však 1 hodina nepřetržité rychlé chůze denně)
 • Jezte různé druhy ovoce a zeleniny, alespoň 400 g denně, přednostně čerstvé
 • Kontrolujte příjem tuků, snižte spotřebu potravin s jejich vysokým obsahem (např. uzenin, tučných sýrů, čokolád, chipsů). Dávejte přednost rostlinným olejům před živočišnými tuky.
 • Denně konzumujte mléko nebo mléčné výrobky se sníženým obsahem tuku
 • Několikrát denně jezte chléb, pečivo, těstoviny, rýži nebo další výrobky z obilovin (zejména celozrnné) a brambory.
 • Nahrazujte tučné maso a masné výrobky rybami, luštěninami a netučnou drůbeží
 • Pokud pijete alkoholické nápoje, vyvarujte se jejich každodenní konzumaci a nepřekračujte denní dávku 20 g alkoholu (tj. 0,5l piva nebo 2 dcl vína nebo 5 cl 40% destilátu)
 • Omezujte příjem kuchyňské soli, celkový denní příjem soli nemá být vyšší než 5 g (1čajová lžička), a to včetně soli skryté v potravinách
 • Vybírejte potraviny s nízkým obsahem cukru, omezujte sladkosti. Sladké nápoje nahrazujte dostatečným množstvím nesladkých nápojů, nejlépe vody

Stres - nejčastější příčiny

 • zvýšené životní a pracovní tempo
 • problémy související s pracovním uplatněním
 • problémy v manželství, partnerských vztazích, rodině
 • zdravotní stav
 • obtížná ekonomická situace.

Zdravotní důsledky

  Nadměrný stres může příčinou nebo vyvolávajícím momentem řady poruch a onemocnění.

  Může významně zhoršit stávající chronická onemocnění. Stres je důsledkem mezi požadavky, které na člověka doléhají a jeho možnostmi.

   Intervence

   • trénink zvládání zátěží, které mohou stres vyvolat (vytvoření pořadí důležitosti, umění vypnout a odpočívat)
   • pochopení principů působení nadměrné psychické zátěže a jejích důsledků
   • vyhýbat se situacím působením nadměrného stresu a nadměrné psychické zátěže
   • nácvik základních relaxačních technik

   • nácvik technik zvládání stresu
   • zajištění odborné spolupráce nebo péče psychologa

   Nedostatek pohybu

    Tělesná nečinnost může být spolupříčinou mnoha zdravotních poruch a onemocnění.
    Může se podílet jako příčina těchto nemocí:

    • obezita
    • kardiovaskulární onemocnění
    • hypertenze
    • diabetes II. typu
    • osteoporóza
    • některá nádorová onemocnění
    • chronické poruchy pohybového a opěrného aparátu

    Intervence

     Vhodné formy pohybových aktivit. Doporučená aktivita by měla být v souladu

     s denními činnostmi, respektovat věk, výchozí tělesnou zdatnost a zdravotní stav.

     Vytvoření podmínek pro zaměstnance v oblasti pohybové aktivity v mimopracovní době.

      Kouření

      • Zhruba polovina úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, zejména koronárních příhod, je zapříčiněna kouřením.
      • Kouření je příčinou 30% všech úmrtí na nádorová onemocnění.
      • Kouření je příčinou až 90% karcinomů plic.
      • Převážná většina úmrtí na chronické obstrukční nemoci plic má za příčinu kouření.

      Intervence

      • účinné varování před zdravotními důsledky kouření
      • plán opatření na ochranu práv nekuřáků a zákonná úprava práva na nekuřácké prostředí
      • doporučení k zanechání kouření všem pacientům
      • využití profesionální pomoci při odvykání kouření

      Zdravý životní styl seniorů


      Pohybová aktivita


      Vhodná a dostatečná tělesná aktivita má pro seniory klíčový význam. Má komplexní vliv na zdraví (srdce a cévy, dýchací soustava, pohybová soustava, dýchací metabolismus, trávení, imunita, psychika…). Možné zlepšení kondice je prokázáno i ve věku nad 80 let. U seniorů před zahájením „tréninku“ doporučujeme vždy vyšetření lékařem. Dostatek pohybové aktivity zvyšuje sebevědomí, problémy se jeví méně závažné, snadněji se s nimi vyrovnává, zvyšuje odolnost proti všem druhům stresu, zlepšuje kvalitu spánku. Dále významně snižuje riziko ischemické choroby srdeční, zvyšuje výkonnost imunitního systému a tím i obranyschopnost organismu. Příznivě ovlivňuje svalovou sílu, souhru pohybů, snižuje riziko pádů, snižuje riziko osteoporotických fraktur.


      Nevhodné pohyby jsou prudké změny poloh a pohybů, záklony hlavy spojené s rotací, polohy hlavy dolů, při nadváze zatěžování nosných kloubů.

      Základní doporučení pohybové aktivity – alespoň hodina aktivního pohybu denně, pokud možno v exteriéru – platí i této věkové kategorii. Měla by být doplněna cca 10-20 minutovým denním protahovacím a uvolňovacím cvičením, zaměřeným na udržení ohebnosti a pohyblivosti páteře a kloubů.

      Základem pohybových aktivit je chůze, vč. dnes populární chůze s holemi, dále jsou vhodné např. běžky, plavání, „zdravotní cvičení“, tenis, lehká odporová cvičení, lehčí práce na zahradě apod.


      Výživa

       Výživa ovlivňuje zdraví zásadním způsobem. Ve výživě seniorů musíme mít na paměti:

        • potřeba bílkovin mírně stoupá - cca 1-1,3g/1kg/den, v praxi se setkáváme často s nadbytem sacharidů ve stravě (moučné výrobky) na úkor bílkovin
        • potřeba vápníku stoupá – až 1,5g/den
        • potřeba energie postupně klesá podle věku, pohlaví, výkonu. Cca 6500-8500 kJ/den
        • častý je deficit vitamínů B (B1,2,6,kys. listová), D (chybí oslunění a klesá syntéza v kůži), C (nižší příjem zeleniny) a  minerálních látek - Zn, I, Mg, Se, Ca
        • velmi častý je deficit vlákniny – způsobeno zhoršenou snášenlivostí zeleniny, luštěnin, potížemi se žvýkáním…
        • bývá nadbytek Na (solení v důsledku zhoršení chuťových schopností), relativní nedostatek K (ovoce)
        • bývá častý nedostatek ostatních biologicky aktivních látek ze stravy – např. lecitin

        Základní zásady výživy seniorů:

         • dbát na pravidelnost stravy, nejlépe 5 dávek denně
         • zachovat stolování, klid na jídlo, radost z jídla
         • cca 80 g bílkovin, z toho alespoň polovina živočišných = např. 100 g masa, 20 g šunky, 150 ml jogurt nebo 50g sýra nebo 100g tvarohu, 250 ml mléka. Vejce 3 týdně (za předpokladu normální hladiny cholesterolu)
         • 2 ks ovoce a 300-500 g zeleniny denně (vč. brambor)
         • 1,5 až 2 l tekutin vč. polévky (káva a alkohol se nepočítá)
         • střídat přílohy, střídat příchuti – brambory, rýže, pohanka, těstoviny, luštěniny, jáhly, dušená zelenina, vločky, knedlíky…porce podle hmotnosti. Nezvykat si na přisolování
         • alkohol do 1 dávky denně = 2dcl vína nebo 5 cl destilátu nebo velké pivo (muži, ženy o 1/3 méně)
         • omezit (vyloučit) uzeniny, tučná jídla (živočišné tuky)
         • v případě potřeby specifická úprava – nastrouhání, změlnění…lepší než potravinu vynechat.

         Duševní hygiena, mentální aktivita, sociální aktivity

          Péče o udržení mentálních schopností a aktivity, jakož i péče o dobré mezilidské vztahy je nedílnou součástí zdravého životního stylu v každém (nejen seniorském) věku. Patří sem zejména: 

           • mentální trénink: počítače, sudoku, hlavolamy, křížovky, politika a světové dění …
           • společenské kontakty: setkávání s rodinou, přáteli, péče o udržení dobrých vztahů, výchova vnoučat – předávání tradic 
           • péče o kvalitní vztah s partnerem (zahrnuje fyzickou/erotickou i emocionální složku vztahu) 
           • kulturní úroveň: literatura, hudba, výtvarné umění, dopisy, fotografie, psaní pamětí, sestavování rodokmenů…
           • ruční práce a drobné řemeslné výrobky – estetická složka 
           • udržení ekonomické soběstačnosti (rozhodovat o svých penězích, svém bydlení…).

           Denní režim, spánek

            Dodržování rozumného denního režimu u seniorů je zásadní, udržuje celkovou úroveň osobnosti, je prevencí proti propadu a výrazně pomáhá zvládnout krizová období (nemoc, ztráta partnera…). Spolu s časovým rozdělením dne na práci, odpočinek, zábavu a spánek je významné i udržení standardu hygienické péče o sebe a domácnost, kultura stolování a další aspekty. 


            Pracovní nasazení

             V souvislosti s postupně se prodlužujícím věkem odchodu do důchodu již nyní první léta seniorského věku řada osob tráví v běžném zaměstnání a do budoucna se počet pracujících seniorů bude dále zvyšovat. Avšak pracovní nasazení nekončí s odchodem do důchodu – kromě běžné péče o sebe a svoji domácnost většina seniorů pomáhá v rodinách s výchovou vnoučat, starají se o domácnost i v rámci širší rodiny, zapojují se do řady dobrovolnických aktivit v místě bydliště atd. Pracovní aktivity mohou přispívat k udržení dobré kondice i psychické pohody, je ale nutné volit přiměřenou míru pracovního nasazení:  

              • volit vhodnou práci přiměřenou zdravotnímu stavu a možnostem
              • přizpůsobit pracovní nasazení věku
              • dbát o bezpečnost

              Prevence úrazů

               Postupné zhoršování pohybových schopností spolu se slábnutím smyslů zvyšuje v kombinaci se snižující se kondicí riziko úrazů seniorů. Kromě snahy o udržení zdatnosti je nutné tomuto faktu přizpůsobit také bydlení. 

               Bydlení seniorů – hlavní zásady:

                • vhodné umístění bytu, bezbariérové přístupy (dosažitelnost autem, vzdálenost na zastávku MHD, výtah v domě, minimum schodů a dalších bariér, přístupné zábradlí)
                • vhodný nábytek, výška sedací plochy, přístup k lůžku
                • prevence pádů – podlahy, klouzající rohožky
                • vstup do vany, sprchový kout, židle v koupelně  
                • vhodné pracovní plochy, přístup k vypínačům a zástrčkám, k oknu…
                • dostatečné osvětlení

                Nekouření

                 Kouření urychluje stárnutí více než cokoli jiného, cigaretový kouř ničí kolagen a tím snižuje elasticitu kůže a zhoršuje prokrvení, vliv kouření na stáří je mnohem větší než samotný vliv času.


                 Specifická prevence nemocí

                  Zahrnuje jednak obranu před běžnými infekcemi (alimentárními, respiračními…) vč. výběru vhodných očkování (chřipka, klíšťová encefalitida…) a jednak prevenci neinfekčních onemocnění. Ta jsou v každém věku, tedy i věku seniorském, ovlivnitelná jednak prevencí primární (životní styl), sekundární (časná detekce – preventivní prohlídky: praktik, gynekolog, stomatolog) i prevencí terciální (dispenzarizace).