Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

Vyřizování stížností

 1. Okruh osob oprávněných podat stížnost proti postupu GARC Kladno s.r.o při poskytování zdravotních a s nimi souvisejících služeb:
  • pacient nebo jeho zákonný zástupce,
  • osoba zmocněná pacientem,
  • osoba blízká a pokud pacient není svým zdravotním stavem omezen v podání stížnosti, je nutno doložit souhlas pacienta s šetřením stížnosti,
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel.

 2. Forma podání stížnosti:
  • Stížnost lze podat písemně, elektronicky nebo ústně.
  • Písemná stížnost obsahuje zejména:
   • jméno, příjmení a adresu stěžovatele,
   • jméno, příjmení, datum narození a adresu pacienta (pokud je odlišný od stěžovatele),
   • vylíčení podstatných okolností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení jmen osob nebo pracoviště, kterého se stížnost týká,
   • podpis stěžovatele.
   Písemnou stížnost je možno zaslat na adresu GARC Kladno s.r.o., Fr. Kloze 37, Kladno, PSČ 272 01 nebo e-mailem: info@garc.cz či doručit do kanceláře č.013 v přízemí budovy. S podáním ústní stížnosti je možné se obrátit na jednatelku nebo na vedoucí lékařku nebo na hlavní sestru.

 3. Evidence stížností:
  • Každá podaná stížnost je zaevidována v Knize stížností , která je uložena v kanceláři č.013 v přízemí budovy a její podání je oznámeno jednatelce. V Knize stížností se vede záznam o způsobu vyřízení stížnosti

 4. Řešení stížností:
  • Stížnost je předána k prověření vedoucímu pracovníkovi zodpovědnému za pracoviště nebo zaměstnance, kterého se stížnost týká. Týká-li se stížnost skutečností, které jsou předmětem činností více úseků, jednatelka pověří zaměstnance, který bude zodpovídat za její prověření. Prověření stížnosti není svěřeno zaměstnanci, proti kterému stížnost směřuje. Zaměstnanec, který je pověřen vyřízením stížnosti, zjistí všechny podstatné okolnosti, navrhne stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné a předloží návrh řešení stížnosti jednatelce k odsouhlasení. Anonymní stížnosti budou brány pouze jako podnět pro zvyšování kvality zdravotní péče.

 5. Vyřízení stížnosti a další postup při nesouhlasu s vyřízením:
  • Stížnost bude vyřízena do 30 kalendářních dnů. Tato lhůta může být v odůvodněných případech jednatelkou prodloužena. O prodloužení lhůty pro vyřízení stížnosti musí být stěžovatel informován. Stěžovatel, který se způsobem vyřízení stížnosti nesouhlasí se může obrátit na příslušný správní orgán (odbor zdravotnictví Středočeského krajského úřadu). Zároveň v podání uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

   Stížnost, která se týká jiného poskytovatele, bude postoupena do 5 dnů věcně příslušnému subjektu. O postoupení stížnosti bude stěžovatel informován.
Tento vnitřní předpis je platný a účinný od 1.7. 2020 a nahrazuje předešlé předpisy.