GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

tel.: 312 256 500

Práva pacientů

Práva pacientů dle Zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Pacient má právo:
 • Na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni
 • Na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb
 • Zvolit si zdravotnické zařízení, které odpovídá jeho potřebám, vyjma zákonem stanovených výjimek
 • Vyžádat si konzultační služby od jiného zdravotnického zařízení/zdravotnického pracovníka, vyjma zákonem stanovených výjimek
 • Být seznámen s Vnitřním řádem GARC Kladno s. r. o, který je viditelně umístěný ve společných prostorách na každém patře a je pacientům k dispozici
 • Na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce/osoby blízké, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytování zdravotních služeb a je v souladu s Vnitřním řádem GARC Kladno s. r. o.
 • Být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady
 • Znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a studentů/stážistů přímo zúčastněných na poskytování zdravotnické péče
 • Odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování péče přímo účastněny, studentů a stážistů
 • Přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav, v souladu s Vnitřním řádem GARC Kladno s. r. o. tak, aby neporušoval/a práva ostatních pacientů
 • Přijímat v průběhu hospitalizace duchovní péči a podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v ČR způsobem, který nebude porušovat práva ostatních pacientů
 • Na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí
 • Pokud má pacient smyslové/tělesné postižení a využívá psa se speciálním výcvikem (tj. vodící nebo asistenční pes), má pacient právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe v průběhu hospitalizace v souladu s Vnitřním řádem GARC Kladno s. r. o. a způsobem, který nebude porušovat práva ostatních pacientů
 • Má právo dorozumívat se způsobem pro pacienta srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám/sama zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou
Vyřizování stížností